تاریخ : شنبه، 18 خرداد ماه، 1398
موضوع : عمومی,گوناگون

درک موقعیت

به خاطر داشته باشید هرگاه به قله رسیدید همزمان در کنار دره ای عمیق ایستاده اید.اگر می خواهید دروغی نشنوید، اصراری برای شنیدن حقیقت نداشته باشید.

به خاطر داشته باشید هرگاه به قله رسیدید همزمان در کنار دره ای عمیق ایستاده اید.

هرگز با یک آدم نادان مجادله نکنید، تماشاگران ممکن است نتوانند تفاوت بین شما را تشخیص دهند.


موقعیت اجتماعی جایگاه شخصیتی

منبع این مقاله : :پایگاه فرهنگی
آدرس این مطلب : http://berenjas.ir/2016//گوناگون/درک-موقعیت/