تذکرات مهم جهت ایجاد راههای محرمیت

تذکرات مهم جهت ایجاد راههای محرمیت

براي ايجاد محرميت بين افراد مي‌بايست به آثاري كه عقد يا رضاع در محرميت بين افراد و طرفين آن ايجاد مي‌كند، توجه كرد

برای ایجاد راههای محرمیت میان فرزند پذیران و فرزند خوانده توجه به نکات ذیل لازم و ضروری به نظر می رسد:

پيش از هر اقدامي براي ايجاد محرميت كامل وصحيح، به منظور رعايت حجاب و جواز نظر و لمس بين افراد مكلف و پيمودن راه‌هاي محرميت، لازم است بدانيم كه محرميت را بين چه فرد يا افرادي مي‌خواهيم ايجاد كنيم؛ زيرا راه‌هاي محرميت پس از پيمودن و انجام آن، همان‌طوري كه باعث محرميت و جواز نظر و لمس براي عده‌اي از زنان و مردان مي‌شود، باعث ممنوعيت ازدواج عده‌اي از زنان و مردان با فردي كه محرم شده است مي‌گردد. بنابراين، با پيمودن هر راهي از راه‌هاي محرميت تنها محرميت ميان اين فرد با فرد ديگر ايجاد نمي‌شود. بلكه باعث محرميت ميان افرادي با اين فرد و اين فرد باافراد ديگر مي‌گردد. محرميت و عدم آن، با اراده واختيار انسان تحقق مي‌يابد و گاهي بدون اراده و اختيار. همچنين گاهي با باز كردن و بستن عقدي مي‌توان محرميت بين فردي با فرد ديگر يا افرادي ايجاد كرد. بنابراين، پيش از هر اقدامي براي ايجاد محرميت بين افراد مي‌بايست به آثاري كه عقد يا رضاع در محرميت بين افراد و طرفين آن ايجاد مي‌كند، توجه كرد. توجه و دانستن مسائل محرميت، هرگز به معناي ترسيدن و عدم انجام آن نيست؛ بلكه با دانستن راه‌هاي محرميت واقدام عالمانه وآگاهانه، از بسته شدن راه‌هاي محرميت وازدواج‌هاي حرام يا انفساخ عقد و... جلوگيري مي‌شود. از اين رو، قبل از هر اقدامي، لازم است به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1. آيا فقط مي‌خواهيد مشكل محرميت بين فرزندخوانده با فرزندپذيران را حل كنيد يا علاوه بر آن، مي‌خواهيد مشكل محرميت بين بستگان نسبي و رضاعي آنان را هم حل كنيد؟

2. آيا مي‌خواهيد مشكل محرميت زمان بلوغ تا ازدواج فرزندخوانده با فرزندپذيران را حل كنيد يا علاوه بر آن، مي‌خواهيد مشكل محرميت بين فرزندپذيران با فرزندان فرزندخوانده را هم حل كنيد؟

3. آيا مي‌خواهيد علاوه بر موارد فوق، مشكل محرميت فرزندخوانده با فزندان نسبي يا رضاعي فرزندپذيران را هم حل كنيد؟

فرزندپذيران پيش از هر اقدامي براي ايجاد محرميت، بايد دقت كنند  ضمن مشاوره با متخصیصین دینی، روشي را برگزينند كه منجر به بسته شدن راه‌هاي محرميت به طور كل يا بعضي راه‌هاي محرميت نگردد يا باعث فسخ عقد خودشان نشود يا منجر به ازدواج‌هاي حرام ـ كه از موجبات محرمات عقوبتي و از موانع ايجاد محرميت و نكاح است ـ نگردد. بنابراين، توجه به آثار عقدي كه خوانده مي‌شود يا رضاعي كه انجام مي‌شود يا در صورتي كه محرميت از طريق تلفيق و تركيب عقد و رضاع ايجاد مي‌گردد، ضروري است. به تقدم و تأخر دو عقد توجه شود مثلاً شخصي مي‌خواهد پسر 10 سالة برادر خود را سرپرستي نمايد و خود نيز داراي دختر 20 ساله است و مي‌خواهد محرميت ابدي بين همسر خود(زن عمو) و دختر خودش (دخترعمو) ايجاد نمايد. در ابتدا بايد پسر را با اذن پدر يا جد پدريش به عقد موقت دختر خويش در بياورد تا زن او (زن عمو) مادر زن او بشود و محرميت ابدي ميان پسر برادر و همسرش (زن عمو) ايجاد گردد. سپس دختر خود را به عقد يكي از پدران مادري (پدر مادر، پدربزرگ مادر ...) پسر برادر درآورد. در اين صورت دختر عمو زن‌باباي پسر برادر مي‌شود و با او براي هميشه محرم مي‌شود. ولي اگر به تقدم و تأخر عقد توجه نشود، اول دختر عمو با به عقد پدران مادري پسر برادر درآورند دختر عمو زن بابا مي‌شود. و چون زن بابا محرم است ديگر نمي‌شود به پسر برادر را به عقد دختر عمو كه ( زن بابا) شده است در بياورند تا با مادر دختر (زن عمو) محرم گردد. همچنین به تقدم و تأخر عقد و رضاع نيز بايد توجه كرد؛ زيرا در پاره‌اي از موارد، توجه نكردن به مقدم داشتن عقد بر رضاع يا برعكس، باعث بسته شدن راه محرميت مي‌شود يا باعث مي‌شود محرميت به صورت ناقص بين فرزندپذيران صورت پذيرد و ديگر امكان محرميت از بين مي‌رود؛ مثلاً اگر فرزندپذيران، دختر دايي و پسر عمه هستند. دختر شيرخواري را به فرزندي پذيرفته‌اند و به منظور محرميت بين بستگان مادرخوانده مانند برادران، مادرخوانده، دخترخوانده را به عقد موقت پدر مادرخوانده در آورده‌اند و از اين طريق محرميت ميان عده‌اي ايجاد گشته است. آنان سپس به منظور محرميت دخترخوانده با پدرخوانده، دخترخواندة شير خوار را به دختر خواهر پدرخوانده داده‌اند و او دخترخوانده را شير داده است و دخترخوانده، بچة خواهر رضاعي پدرخوانده شده است و پدرخوانده نيز دايي رضاعي دخترخوانده و با هم محرم مي‌شوند. در اين صورت، با تقدم عقد بر رضاع، محرميت بين بستگان فرزندپذيران به طور كامل ايجاد شده است؛ ولي اگر رضاع، مقدم مي‌شد، پدر مادرخوانده، دايي دايي رضاعي پدرخوانده مي‌شد و در اين صورت چون ديگر خواندن عقد بين دخترخوانده با پدر مادرخوانده امكان‌پذير نيست، و محرميت عده‌اي از افراد مانند برادران مادرخوانده امكان‌پذير نمي‌گردد؛ زيرا نمي‌شود دختري را به عقد دايي دايي رضاعي درآورد. با توجه به آثار و قلمرو هر راهي از جهت دامنه و محدوديت ايجاد محرميت ميان فرزندپذيران و فرزندخوانده و متفاوت بودن راه‌ها و تفاوت شعاع و قلمرو راه‌هاي محرميت ميان آنان، بايد براي ايجاد محرميت ميان آنان از راه‌هاي متعدد و مختلف استفاده كرد؛ چون بعضي راه‌هاي محرميت فقط مشكل محرميت مادرخوانده با فرزندخوانده با بعضي بستگان را حل مي‌كند و بعضي ديگر فقط محرميت پدرخوانده با فرزندخوانده را حل مي‌كند و بعضي ديگر مشكل محرميت ميان فرزندخوانده با فرزندپذيران و بستگان آنان را حل مي‌كند. از اين رو، گاهي بايد از طريق رضاع ايجاد محرميت كرد، گاهي از طريق عقد بايد ايجاد محرميت كرد و گاهي از تركيب بين عقد و رضاع. گاهي نيز از هر سه طريق و در پاره‌اي از موارد با تكرار بعضي راه‌ها، بايد ايجاد محرميت كرد. بدين سبب، در اين جا نمي‌توان تقسيم‌بندي منطقي كه بين قسيم و مقسم و قسم خلط نشود، ارائه كرد.

بنابراين توجه به سؤالات ذيل به منظور تعيين صحيح‌ترين و كامل‌ترين راه محرميت بين فرزندخوانده و فرزندپذيران و بستگان آنان، ضروري است:

1. جنسيت فرزندخوانده چيست؟ دختر است يا پسر؟

2. فرزندخوانده چند سال دارد؟

3. آيا بين بستگان مادرخوانده، زني كه به فرزند خود شير بدهد وجود دارد؟ نسبت او را با فرزندپذير به طور دقيق مشخص كنيد.

4. آيا بين بستگان پدرخوانده، زني كه به فرزند خود شير دهد وجود دارد؟ نسبت وي را با پدرخوانده مشخص كنيد.

5. آيا فرزندپذيران، فرزند نسبي يا رضاعي یا رحم جایگزین دارند؟ در صورت دارا بودن، نوع، سنّ فرزند و جنسيت آن را مشخص كنيد.

6. آيا فرزندخوانده تاكنون از زن ديگري شير خورده است؟ زن شيردهنده چه نسبتي با مادرخوانده دارد؟ چه نسبتي با پدرخوانده دارد؟

7. در صورتي كه با فرزندخوانده عقد محرميت خوانده شده است، با كدام يك از بستگان زوجين (فرزندپذيران) است؟

8. آيا فرزندپذيران با يكديگر فاميل هستند؟ چه نسبتي با يكديگر دارند؟

9. آيا پدر پدرخوانده يا پدر پدري يا پدر مادري او در قيد حيات است؟

10. آيا مادر پدرخوانده در قيد حيات است؟

11. آيا پدر مادرخوانده، پدر پدر يا پدر مادر مادرخوانده يا اجداد پدري و مادري فرزندپذيران در قيد حيات است؟

12. آيا پدر و يا مادر يا اجداد پدري و مادري فرزندخوانده در قيد حيات است؟

با توجه به سؤالات ياد شده، مي‌توان صحيح‌ترين گزينة ايجاد راه‌هاي محرميت بين فرزندخوانده و فرزندپذيران با بستگان آنان را انتخاب كرد.

سایت آشیانه پرتوی مهر نبوی

 ایجاد محرمیت فرزند خوانده فرزند پذیر پدر خوانده محرمیت سببی محرم نسبی رضاع مانع ازدواج

ارسال شده در مورخه : شنبه، 1 دي ماه، 1397 توسط berenjas

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما : 
ایمیل شما : 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]